Edictes

Exercici: 2019 Bop: 152-0 Edicte: 6363 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018­ 2020
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5961 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5960 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de delegacions de les àrees als regidors
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5959 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5949 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 132-0 Edicte: 5347 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5105 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4896 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Anunci d'exposició pública del compte general de 2018
Exercici: 2019 Bop: 118-0 Edicte: 4842 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Edicte d'aprovació definitiva d'unes bases reguladores de subvencions
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4892 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions en matèria d'educació any 2019