Edictes

Exercici: 2022 Bop: 95-0 Edicte: 4174 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 4, i aprovació definitiva de la nova Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 86-0 Edicte: 3734 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de la derogació de l'Annex 5 de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que regula la taxa per a la utilització del local social
Exercici: 2022 Bop: 67-0 Edicte: 2556 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial de la relació dels propietaris, béns i drets afectats per l'expropiació forçosa parcial per raó d'urbanisme derivada de l'aprovació del Pla d'Ordenació Urbanística de Sant Martí Vell aprovat en data 17 de maig de 2011
Exercici: 2022 Bop: 59-0 Edicte: 2239 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació provisional de la derogació de l'Ordenança fiscal núm. 4 i aprovació provisional de la nova Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 306 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació provisional de la derogació de l'Annex 5 de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de les taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que regula la taxa per a la utilització del local social
Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 115 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 249-0 Edicte: 11122 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10431 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial del pressupost, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10347 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10236 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Exposició pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable