Consulta prèvia pública

Elaboració del Reglament regulador del cementiri municipal

Entra i informa’t

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte del reglament regulador del cementiri municipal, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatius potencialment afectats per la futura norma i sobre:

Actualment, l’Ajuntament de Sant Martí Vell no disposa de cap normativa reguladora de la gestió del cementiri municipal, sinó que només disposa d’ordenança reguladora de les taxes aplicables als procediments administratius relacionats amb la gestió dels drets funeraris.

El cementiri municipal és un bé de domini públic afectat a un ús públic sobre el qual els ciutadans hi tenen un dret concedit per un període de temps determinat i que per tal de poder atendre a tots els ciutadans en condicions d’igualtat i no discriminació, evitant conflictes innecessaris i, especialment, en un lloc on es busca la pau, tranquil·litat i intimitat és necessari la seva regulació pel que fa a la gestió dels drets funeraris, de l’espai de les sepultures i de tots els tràmits i actes administratius relacionats amb els títols del dret funerari.

  1. Objectius que es persegueixen

Elaboració d’un marc jurídic regulador en condicions d’igualtat, no discriminació i accés igual per a tots els ciutadans al dret funerari en relació al cementiri de Sant Martí Vell. Es pretén regular i normativitzar la gestió actual del cementiri municipal adequant a la normativa actual aquells aspectes que ja no resulten d’aplicació, regular els drets i deures tant de la corporació com dels titulars dels drets funeraris i, establir unes normes de funcionament i convivència en la utilització del cementiri municipal.

  1. Justificació de la iniciativa com a instrument més adequat per la consecució de l’interès general

Per a la consecució d’un funcionament adequat del cementiri municipal en condicions d’igualtat per a tots els veïns, la única via possible és la regulació d’unes normes de funcionament i conducte aplicables a tothom per igual, garantint així, el coneixement de les regles del joc per a tothom i la seva aplicació en criteris d’homogeneïtat.

  1. Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

Amb la iniciativa es pretén solucionar la falta de regulació i convivència de la utilització del cementiri municipal, l’adequació a la normativa actual, ja que avui dia encara existeixen persones amb drets funeraris a perpetuïtat i, el coneixement per part de tots els ciutadans de les condicions de gestió del cementiri municipal i els drets i obligacions de cadascuna de les parts implicades, ajuntament i titulars dels drets funeraris.

  1. Necessitat i oportunitat de la seva aprovació

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació es base a la falta de regulació actual i a l’oportunitat que des de la Diputació de Girona s’ha creat un servei d’assistència als municipis, conscients de les dificultats d’aquests per a la gestió del seu patrimoni, en la gestió dels cementiris i drets funeraris.

  1. Possibles solucions alternatives regulatories i no reguladores

No se’n preveuen altres que l’aprovació del corresponent reglament regulador.

 

Podeu fer arribar les vostres aportacions i suggeriments presencialment o telemàticament a través de la seu electrònica/tràmits on-line durant el termini de 20 dies a comptar des de la publicació d’aquest a la web municipal. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar el procés d’elaboració de l’ordenança tot i que no tenen caràcter vinculant.

Podeu veure/descarregar l’avanç del reglament fent clic AQUÍ pdf